Ông Zelensky: Ukraine sẽ không vào NATO vì nhận ra khối này không muốn kết nạp

Liên kết không tồn tại, vui lòng bấm để quay lại Trang chủ.